პროექტების მართვა

პროექტების რეესტრის წარმოება, ტიპების, დამკვეთის და ხელშეკრულებების მიხედვით.

პროექტის ჩაშლა ეტაპების მიხედვით, სასაქონლო ნომენკლატურის ჭრილში. მოცულობის ცვლილებების რეესტრის წარმოება.

პროექტის/ეტაპების რეალიზაცია.


ტაბელირება

ობიექტზე ფაქტიურად მომუშავე თანამშრომლების აღრიცხვა, შეტანილი მონაცემების მიხედვით ხელფასების კალკულაცია.


შესრულება

წარმოების და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და გახარჯული მასალების ჩამოწერა პროექტების/ეტაპების ჭრილში.

პროექტის/ეტაპის თვითღირებულების გაანგარიშება.

შესყიდვის მოთხოვნები

შესასყიდი მასალების მოთხოვნა პროექტის/ეტაპის ჭრილში.
გეგმიური და ფაქტიურად შესყიდული მასალების კონტროლი.


ინვენტარის მართვა

სამშენებლო ობიექტზე განთავსებული ინვენტარის მართვა/მოძრაობის აღრიცხვა.

ბინების თვითღირებულება

ბინებზე მშენებლობის თვითღირებულების გადანაწილება ფართის და სართულის მიხედვით.

რეპორტები

გეგმა-ფაქტის ანალიზი ფინანსურ, რაოდენობრივ და ერთეულის ღირებულების მიხედვით ნომენკლატურის ჭრილში.

მოითხოვე პრეზენტაცია
CRM form will show here