ბუღალტერია

აწყობილი ბუღალტრული ოპერაციები. 

რამდენიმე კომპანიის ბუღალტერიის წარმოება. 

მრავალვალუტიანობა. 

სავალუტო კურსის ცვლილება დღის ჭრილში.  

პროექტები, ქვეპროექტები და მათი კონსოლიდაცია. 

საბუღალტრო გატარებების, კავშირი პროგრამის მოდულებთან - პირველად დოკუმენტებთან. 

ბანკებთან ინტეგრაცია.  

ბუღალტრული ოპერაციების რეგისტრაცია შემსრულებლითა და თარიღით.

მონაცემების ექსპორტ/იმპორტის საშუალება გარე პროგრამებთან (Excel, Word, E-mail, API…). 

სისტემაში სხვადასხვა მომხმარებლისთვის ფუნქციების განსაზღვრა და განაწილება.


ხელფასები

თანამშრომლების რეესტრის წარმოება პირადი მონაცემებით. 

თანამშრომლებზე პოზიციების განსაზღვრა. 

ხელფასის/დანამტის/დაკავების გაანგარიშება თანამშრომლების მიხედვით.

საშემოსავლო დეკლარაციის მომზადება (ხელფასის გაცემის მიხედვით). 

საპენსიო დეკლარაციის მომზადება. 

ტაბელირება. 

სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა. 

RS.GE

პროგრამა სრულად არის ინტეგრირებული საგადასახადო პორტალთან RS.GE.

სასაქონლო ზედნადებების ატვირთვა/ჩამოტვირთვა, ოპერაციის ტიპების მიხედვით (შეძენა, რეალიზაცია,რეალიზაციიდან დაბრუნება, შიდა გადაცემა, მომწოდებელზე დაბრუნება). 

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების ატვირთვა/ჩამოტვირთვა, სტატუსის მიხედვით (პირველადი, დადასტურებული, კორექტირებული...). 

საგადასახადო დოკუმენტების ატვირთვა/ჩამოტვირთვა. კორექტირებული და პირველადი ზედნადებების ისტორიის წარმოება. 

პროგრამაში არსებული სასაქონლო ნომენკლატურის კავშირი, RS.GE-ზე არსებულ სასაქონლო ნომენკლატურასთან. 

კონტროლი პროგრამაში ჩამოტვირთული/პროგრამიდან ატვირთული დოკუმენტების მიხედვით. 

პროგრამაში არსებული მონაცემების RS.GE-ის მონაცემებთან შედარება.

საწყობის და მარაგების მართვის მოდული

საწყობების რეესტრის წარმოება. 

ტრანზაქციების წარმოება საწყობების/ოპერაციის ტიპების მიხედვით (შეძენა, შიდა გადაცემა, რეალიზაცია, წარმოება, მომწოდებელზე/რეალიზაციიდან დაბრუნება, ჩამოწერა...). 

მარაგების მართვა - ნაშთების/ბრუნვების კონტროლი საწყობებისა და პროდუქციის ჭრილში.

მინიმალური ნაშთების კონტროლი, როგორც საწყობის, ასევე პროდუქციის ჭრილში. 

მონაცემების გაცვლა (ატვირთვა/ჩამოტვირთვა) RS.GE-სთან (სასაქონლო ზედნადები, ანგარიშ-ფაქტურა, საგადასახადო დოკუმენტი). 

კავშირი ბუღალტერულ მოდულთან, როგორც ტრანზაქციების, ასევე ცნობარების ჭრილში (ორგანიზაცია, საწყობი, პროდუქცია).

ინვენტარიზაცია (რამდენიმე საწყობში ერთდროულად ინვენტარიზაციის ჩატარების შესაძლებელობა, პროგრამული და ფაქტიური ნაშთების გასწორება მარტივი ოპერაციებით.


ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების ბარათის წარმოება;
საექსპლუატაციო პერიოდის/ამორტიზაციის პროცენტის მითითება; ძირითადი საშუალები ბარათზე საცნობარო ინფორმაციის აღრიცხვა (შეძენის თარიღი, პირვანდელი ღირებულება, სალიკვიდაციო ღირებულება ...);
ძირითადი საშუალებებზე ფინანსური ოპერაციების წარმოება; ამორტიზაციის ავტომატური დარიცხვა;
ძირითადი საშუალებების კატეგორიზაცია ბუღალტრული ანგარიშის და ტიპის მიხედვით

რეპორტები

უწყისების მიღება ბრუნვის ნებისმიერი დიაპაზონისთვის.
ნაშთები, ბრუნვები, ანგარიშის ბარათები, ჟურნალ-ორდერები, ჭადრაკული უწყისები.
პირველადი და გამომავალი სტანდარტული და არასტანდარტული ფორმების აწყობა.
ფინანსური შედეგების მიღება სხვადასხვა ვალუტაში.

მოითხოვე პრეზენტაცია
CRM form will show here